مبین کریم پور

مبین کریم پور یکی از دبیران موسسه استادناب می باشند که مدرس علوم تجربی متوسطه اول در موسسه استادناب هستند.