دسته: فصل پنجم علوم هفتم

فصل پنجم علوم هفتم در بخش سوم کتاب درسی شماست که به اسم «از معدن تا خانه» مطرح شده است.
همه ما روی کرهٔ زمین زندگی می کنیم و نیازهای خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن به دست می آوریم. خداوند منابع زیادی را در زمین برای ما قرار داده است. معادن و آب ها از جمله منابع زمین اند.

در این بخش با معادن، آب ها و کاربرد آنها در توسعه زندگی بیشتر آشنا می شوید.

در زندگی روزمره از مواد مختلفی برای رفع نیازهای خود استفاده میکنیم؛ برای نمونه از سیمان، آهن و شیشه در ساختمان استفاده می کنیم.

آیا تا به حال فکر کرده اید این مواد از کجا و چگونه به دست می آیند؟ ماده ی اولیه مورد نیاز برای تهیه بسیاری از مواد و وسایل از معادن به دست می آید. تهیه و تولید این مواد بر زندگی شما چه تأثیری دارد؟

در فصل پنجم علوم هفتم با برخی از فرایند های تولید مواد و تأثیرات زیست محیطی آن ها آشنا می شوید.