دسته: فصل سوم علوم هفتم

فصل سوم علوم هفتم در بخش دوم کتاب درسی شماست که به اسم «اتم ها ؛ الفبای مواد» مطرح شده است.
همه چیزهایی که در اطراف خود می بینیم از ماده ساخته شده اند. مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر فیزیکی و شیمیایی اند؛ تغییرهایی که با وجود آن ها زندگی ادامه پیدا میکند. با شناخت ماده و تغییرهای آن، هستی را بهتر می شناسیم و اسرار آفرینش را بهتر درک می کنیم.

آب در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و بخار یافت می شود. این سه حالت ویژگی های مختلفی دارند.

درحالی که آب، یخ و بخار آب، یک نوع ماده اند، چرا رفتار یخ با آب و بخار آب تفاوت دارد؟

فصل سوم علوم هفتم را هم اکنون با استادناب به طور کامل آموزش ببینید.

هزاران سال معلوم نبود که مواد از چه ساخته شده اند. برای همین چگونگی تبدیل یخ به آب و برعکس
یک معما بود؛ اما شناختن اتم ها این معما را حل کرد.

در این فصل شما ویژگی اتم ها و نقش آنها را در تغییر مواد و زندگی کشف خواهید کرد.