فیزیک جامع کنکور

استاد ناب

Physics and measurement
فیزیک و اندازه گیری
work and energy
کار،انرژی و توان
Physical properties of materials
ویژگی های فیزیکی مواد
Temperature and heat
دما و گرما
thermodynamics
ترمودینامیک
static electricity
الکتریسته ساکن
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
Magnetism and electromagnetic induction
مغناطیس و القای الکترومغناطیس
Move on the right line
حرکت بر روی خط راست
dynamic
دینامیک
Oscillation and waves
نوسان و امواج
Wave interaction
برهم کنش امواج
فیزیک اتمی و هسته ای
فیزیک اتمی و هسته ای