علوم تجربی پایه ی هشتم

استاد ناب

مخلوط و جداسازی مواد علوم هشتم
فصل اول (مخلوط و جداسازی مواد)
تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی علوم هشتم
فصل دوم (تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی)
اتم ها الفبای مواد علوم هفتم
فصل سوم (از درون اتم چه خبر)
تنظیم عصبی علوم هشتم استادناب
فصل چهارم (تنظیم عصبی)
حس و حرکت علوم هشتم استادناب
فصل پنجم (حس و حرکت)
تنظیم هورمونی علوم هشتم استادناب
فصل ششم (تنظیم هورمونی)
الفبای زیست فناوری علوم هشتم استادناب
فصل هفتم (الفبای زیست فناوری)
تولید مثل در جانداران علوم هشتم استادناب
فصل هشتم (تولید مثل در جانداران)
الکتریسیته علوم هشتم استادناب
فصل نهم (الکتریسیته)
مغناطیس علوم هشتم استادناب
فصل دهم (مغناطیس)
کانی ها علوم هشتم استادناب
فصل یازدهم (کانی ها)
سنگ ها علوم هشتم استادناب
فصل دوازدهم (سنگ ها)
هوازدگی علوم هشتم استادناب
فصل سیزدهم (هوازدگی)
نور و ویژگی های آن علوم هشتم استادناب
فصل چهاردهم (نور و ویژگی های آن)
شکست نور علوم هشتم استادناب
فصل پانزدهم (شکست نور)

علوم تجربی پایه ی هشتم را با استادناب یاد بگیرید