علوم تجربی پایه ی هفتم

استاد ناب

تفکر و تجربه علوم هفتم
فصل اول (تفکر و تجربه)
اندازه گیری در علوم و ابزار های آن علوم هفتم
فصل دوم (اندازه گیری در علوم و ابزار های آن)
اتم ها الفبای مواد علوم هفتم
فصل سوم (اتم ها ؛ الفبای مواد)
مواد پیرامون ما علوم هفتم
فصل چهارم (موادّ پیرامون ما)
از معدن تا خانه علوم هفتم
فصل پنجم (از معدن تا خانه)
سفر آب روی زمین علوم هفتم
فصل ششم (سفر آب روی زمین)
سفر آب درون زمین علوم هفتم
فصل هفتم (سفر آب درون زمین)
انرژی و تبدیل های آن علوم هفتم
فصل هشتم (انرژی و تبدیل های آن)
منابع انرژی علوم هفتم
فصل نهم (منابع انرژی)
گرما و بهینه سازی انرژی علوم هفتم
فصل دهم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)
یاخته و سازمان بندی آن علوم هفتم
فصل یازدهم (یاخته و سازمان بندی آن)
سفره سلامت علوم هفتم
فصل دوازدهم (سفره سلامت)
سفر غذا علوم هفتم
فصل سیزدهم (سفر غذا)
گردش مواد علوم هفتم
فصل چهاردهم (گردش مواد)
تبادل با محیط علوم هفتم
فصل پانزدهم (تبادل با محیط)

علوم تجربی پایه ی هفتم را با استادناب یاد بگیرید